1. Inleiding
De onderhavige privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de maatschap Boekel Nederlof Nijhuis Advocaten en haar advocaten zelf via onder andere e-mail, post, persoonlijke gesprekken en haar website www.bnnadvocaten.nl.

De maatschap Boekel Nederlof Nijhuis Advocaten (verder: BNN) verwerkt veelvuldig informatie over personen. Hierbij houdt BNN zich continu aan de wet. Zij respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring legt BNN uit welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

BNN, gevestigd aan de Ringbaan West 238 te (5038 NX) Tilburg, KvK-nummer (54672120) is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot de maten van BNN.

2. Persoonsgegevens
BNN verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Indien contact wordt opgenomen via de website, per e-mail of per telefoon om wat voor reden en op wat voor manier dan ook, worden door u verstrekte persoonsgegevens reeds verwerkt. Dat gebeurt ook ingeval er een kennismakingsgesprek plaatsvindt en/of zodra er een opdracht tot dienstverlening wordt gegeven.

Verder wordt er via Google Analytics voor wat betreft het browsen op de website gebruik gemaakt van zogenoemde ‘cookies’ om informatie over onder andere uw browsertype, besturingssysteem, geografische locatie en het gebruik van de website BNN in kaart te brengen. Hierbij worden echter geen persoonsgegevens verwerkt. De ‘cookies’ helpen om de website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Er wordt onder andere informatie verzameld over de manier waarop u op onze website terecht bent gekomen, over de datum en het tijdstip dat u onze website bezoekt, over de pagina’s en onderdelen van de websites die u bezoekt en over de manier waarop en over welke informatie u bekijkt. BNN garandeert u dat de via deze ‘cookies’ verkregen informatie niet wordt gebruikt buiten BNN om.

Deze ‘cookies’ kunt u bij een bezoek aan onze website accepteren of weigeren. Dat wordt u ook medegedeeld. Eventuele voorkeuren kunt u ook later weer wijzigen via onze website.

BNN verzamelt zoals aangegeven voor verschillende doeleinden persoonsgegevens. Dat wordt hieronder nader uiteengezet. De voor het behalen van de betreffende doelstellingen verkregen persoonsgegevens worden uitsluitend voor die doeleinden gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders met u overeengekomen. De meeste van de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van BNN en het behartigen van haar gerechtvaardigde belang om met u contact te houden (artikel 6 sub f AVG). Anderzijds worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt zodat wij onze overeenkomst met u kunnen naleven (artikel 6 sub B AVG).

Persoonsgegevens voor dienstverlening en levering producten
Om onze diensten te kunnen verlenen dan wel om een toevoeging van u aan te vragen, hebben wij uw achternaam, voorletters, geslacht, geboortedatum, BSN, contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) en adresgegevens nodig. Op het moment dat u op wat voor manier en voor welke reden dan ook contact met ons opneemt, worden in elk geval uw achternaam en de contactgegevens van u verwerkt.

(Direct) Marketing

Voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten en het leggen van voor BNN van belang zijnde contacten, verzamelen wij tevens commercieel interessante informatie over consumenten, zoals de positie van een consument in de markt en de mogelijke (verdere) interesse van de consument in onze dienstverlening. Van die personen verzamelen wij onder meer contactgegevens en notities op basis van (telefoon)gesprekken. Soortgelijke informatie verzamelen wij over (potentiële) derde dienstverleners. Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en opgeslagen in een database die alleen voor geautoriseerde werknemers toegankelijk is. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang.

Social media
BNN is op verschillende sociale media te vinden, waaronder Twitter, Instagram en Facebook. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op onze websites gebruikt. Indien een dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie. Mogelijk zullen de verschillende sociale media nog worden uitgebreid. In dat geval geldt voor (het gebruik van) die sociale media en de verwerking van de persoonsgegevens daaromtrent hetzelfde.

Gegevens van potentiële nieuwe consumenten en/of sollicitanten
YUS Verbindt verzamelt en verwerkt gegevens van nieuwe consumenten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, de geboortedatum, het geslacht, contact- en adresgegevens.

Van sollicitanten verzamelen en verwerken wij onder andere motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het inschatten of sollicitanten het nodige kunnen toevoegen aan (de bedrijfsformulier en het –concept) van YUS en zullen uiterlijk 8 weken nadat is beslist dat iemand uiteindelijk geen lid wordt, verwijderd worden. Indien u daarvoor toestemming geeft kan YUS uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen.

Toevoeging
Ingeval u in aanmerking komt voor een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand zullen wij uw persoonsgegevens ook met de Raad voor Rechtsbijstand moeten delen. Wij zullen in dat geval uw achternaam, voorletters, geboortedatum, BSN, geslacht en adresgegevens met de Raad voor Rechtsbijstand delen. Bovendien zullen wij in dat geval ook de achternaam, voorletters, geboortedatum en het geslacht en BSN van uw eventuele (samenwonende) partner moeten verwerken en doorgeven aan de Raad voor Rechtsbijstand. In sommige gevallen moeten wij ook de geboortedatum van uw jongste (inwonende) kind aan de Raad voor Rechtsbijstand doorgeven.

Vergewissen identiteit
Voor het vaststellen van de identiteit zullen wij ook uw identiteitsbewijs moeten inzien. Wij maken daarvan geen kopie en verwerken van het identiteitsbewijs uitsluitend gegevens zoals hiervoor aangeven en/of het documentnummer.

Bijzondere persoonsgegevens
Wij verwerken in principe geen andere persoonsgegevens dan hiervoor gemeld. Mocht er zich een situatie voordoen waarbij verwerking van bijzondere persoonsgegevens (zoals ras, godsdienst of gezondheid) middels een wettelijke verplichting noodzakelijk is of ingeval u hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven, zullen wij desondanks in dat enkele geval toch gerechtigd zijn deze bijzondere persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken.

3. Ontvanger
Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten BNN, behalve in een van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. In elk geval komt het voor dat wij uw (relevante) persoonsgegevens door moeten geven aan de postbezorger/koerier om indien nodig post bij u te bezorgen. Ook zullen wij zoals aangegeven in sommige gevallen uw persoonsgegevens door moeten geven aan de Raad voor Rechtsbijstand. Ook zullen de persoonsgegevens doorgegeven moeten worden aan een (advocaat van een) wederpartij of – zodra er sprake is van een procedure – de rechtbank. Daarnaast kan het mogelijk zijn dat uw gegevens gedeeld moeten worden met de Orde van Advocaten.

Met uw toestemming
Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn. Hier zal aldus te allen tijde expliciet uw toestemming gegeven moeten worden, alvorens wij de persoonsgegevens aan derden kunnen verstrekken.

Voor externe verwerking
We verstrekken in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder deze derden verstaan wij in elk geval – maar niet uitsluitend – onze IT-leveranciers, CCLaw, Split-Online en onze websitebeheerder.

Om juridische redenen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties. Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens aldus verstrekken aan derden.

In alle gevallen van gegevensverstrekking aan derden maakt BNN afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en zo nodig worden beveiligd.

4. Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens binnen een termijn van 8 weken verwijderen. Indien u bijvoorbeeld uw e-mailadres heeft verstrekt zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren, maar worden de overige gegevens nadat onze dienst is geleverd wel verwijderd.

Wij zijn echter verplicht om na afloop van onze dienstverlening aan u het dossier nog tenminste 5 jaren te bewaren. Uw persoonsgegevens blijven dan dus ook tenminste nog 5 jaar langer bewaard.

5. Uw rechten
U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens, te weten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevens wissen, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens zijn of worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie.

Gegevens wissen
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:
– de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
– u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
– u maakt gemotiveerd en gegrond bezwaar en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
– de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
– wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
– wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

Beperking verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan heeft gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure) die past binnen onze doeleinden.

Overdracht digitale data
Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, heeft u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens aan een derde door te sturen.

Bezwaar
U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres: info@bnnadvocaten.nl. BNN zal op uw verzoek uiterlijk binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog meer tijd nodig hebben. In dat geval laten wij u ook weten hoe lang wij nog de tijd nodig hebben om op uw verzoek te reageren.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet. Ingeval de toestemming wordt ingetrokken, worden de persoonsgegevens direct verwijderd, tenzij deze noodzakelijk zijn op grond van een wettelijke verplichting of verwerking ervan gegrond is gelet op onze doeleinden.

6. Klachten
Heeft u (naast het uitoefenen van uw rechten zoals hiervoor omschreven) een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u tevens op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

7. Vragen
Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: info@bnnadvocaten.nl.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.